Covid-19 - Dine rettigheder

Covid-19 - Dine rettigheder

Store dele af det danske samfund er genåbnet efter at have været lukket ned på opfordring fra den danske regering. Der er dog stadig flere juridiske spørgsmål om trænger sig på.

Hos Advokatkompagniet har vi samlet en liste over de mest stillede spørgsmål og områder indenfor:

 

Arbejdsgivers rettigheder

Lønmodtageres rettigheder

Udlændingeretlige aspekter 

Særlige overvejelser for erhvervslejere

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 

Luk

Arbejdsgivers rettigheder

Dine rettigheder som arbejdsgiver

Regeringen har oplyst om en lang række initiativer, som skal holde hånden under det danske arbejdsmarked – både under virksomhederne og under de ansatte.

Senest opdateret april 2020

Vi har i Advokatkompagniet oplevet, at der kan være stor forvirring om disse hjælpepakker, fordi det for arbejdsgiverne kan være svært at se, hvilken pakke, man er omfattet af, ligesom flere pakker ”offentliggøres,” inden de er godkendt af folketinget, og inden det bliver muligt at søge hjælp. Der er også stor usikkerhed blandt ansatte - både dem, der er opsagt og dem, der frygter for deres job. Vi anbefaler altid, at man får konkret vejledning, men vi kan generelt oplyse følgende:

Som arbejdsgiver skal man være opmærksom på, at man ved sin adfærd kan udelukke sig selv fra at bruge hjælpepakker. En af hjælpepakkerne handler om, at arbejdsgiver kan sende medarbejdere hjem på fuld løn og så modtage lønkompensation – men her er det en betingelse, at man ikke opsiger medarbejdere, og at medarbejderne slet ikke arbejder.

Kontakt vores eksperter inden for ansættelsesret for konkret rådgivning om disse spørgsmål.

 _________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk

+45 86 12 44 00 

Luk

Lønmodtageres rettigheder

Lønmodtageres rettigheder i forbindelse med COVID-19

Må min arbejdsgiver fyre mig på grund af manglende opgaver i Coronakrisen? Er virksomheden ikke forpligtet til at bruge de støtteordninger, som folketinget har lanceret?

Senest opdateret marts 2021

Må min arbejdsgiver fyre mig på grund af manglende opgaver i Coronakrisen? 

Advokatkompagniet får for tiden henvendelser fra medarbejdere, som har modtaget en opsigelse af deres ansættelsesforhold. Nogle tror, at folketingets hjælpepakker skal bruges af de virksomheder, som på grund af manglende ordrer i opgavebogen skal skære i udgifterne til lønninger. Det er ikke tilfældet. Virksomhederne vælger selv, om de vil bruge hjælpepakkerne, eller om de vælger at bruge de mere velkendte instrumenter til at redde virksomhedens økonomi. 

Det er altså lovligt at opsige med hjemmel i funktionærloven, ansættelsesaftalen eller overenskomsten, hvis virksomhedens økonomi er i frit fald pga. Coronakrisen. 

Som lønmodtager er det en god idé at tjekke både ansættelsesaftalen, den overenskomst, man er opfattet af, og funktionærloven, så man som lønmodtager sikrer sig, at opsigelsesvarslerne er overholdt.

Uanset der er vedtaget undtagelser pga. krisesituationen, kan en arbejdsgiver f. eks. ikke benytte krisen til at komme af med medarbejdere, som hverken økonomi eller arbejdsnedgang begrunder, og derfor kan en opsigelse stadig konkret være usagligt. Det kan også være usagligt, at lige præcist den ene medarbejder vælges frem for en anden.

Kan folketingets støtteordning for at bevare nogle arbejdspladser i virksomheden kombineres med opsigelser af andre medarbejdere i samme virksomhed?

Medierne skriver om virksomheder, der har benyttet sig af Folketingets støtteordning, i relation til nedlukning af store dele af erhvervslivet med henblik på at begrænse udbredelsen af COVID-19 i Danmark.

Der er som udgangspunkt ikke noget i vejen for, at en virksomhed bruger støtteordningen, hvorefter medarbejdere kan hjemsendes i 3 måneder med løn, og virksomheden modtager tilskud hertil, og inden hjemsendelsen tillige har opsagt andre medarbejdere i andre funktioner i virksomheden.

I Advokatkompagniet mener vi også, at det vil være lovligt at bede medarbejderne om at lave andre arbejdsopgaver end de opgaver, der fremgår af stillingsbetegnelsen. Mens COVID-19 raserer i Danmark, er der reelt set undtagelsestilstand. Det betyder f.eks., at mens retten holder lukket, og forsvarsadvokaten derfor ikke kan deltage i retsmøder, kan forsvarsadvokaten sættes til at scanne sagsakter eller rydde op i krogene. Det er ikke i strid med ansættelsesretten, at forsvarsadvokaten pålægges andre opgaver. Der foreligger såkaldt force majeure. Forsvarsadvokaten må acceptere, at det er chefens ret at uddelegere opgaverne.

Det er Advokatkompagniets opfattelse, at man som opsagt medarbejder formentlig ikke kan pålægges at udføre de arbejdsopgaver, som de medarbejdere, der er sendt hjem på støtteordningen, normalt udfører. Det vil formentlig være i strid med intentionerne bag hjælpepakken fra folketinget.

Jeg er blevet smittet med COVID på jobbet. Kan jeg få erstatning? 

Selvom din Covid-19 smitte bliver godkendt som en arbejdsskade, er det ikke ens betydende med, at du har ret til erstatning for f.eks. tabt arbejdsfortjeneste eller svie- og smertegodtgørelse. Læs meget mere om det her 

 

Kontakt vores eksperter inden for ansættelsesret eller erstatningsret for konkret rådgivning om disse spørgsmål.

 _________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk

+45 86 12 44 00 

Luk

Udlændingeretslige aspekter

Udlændingeretslige aspekter under COVID-19

Eftersom grænserne er lukket ned, bevirker det, at alle, som søger om visum til Danmark, vil få et afslag på visum i perioden frem til den 31. august 2020 medmindre formålet med indrejsen er anerkendelsesværdigt.

Derimod er det stadig muligt at indgive en ansøgning om opholdstilladelse og få optaget biometri i udlandet på den nærmeste danske repræsentation. Det er dog en god ide at kontrollere den pågældende repræsentations hjemmeside for at se, om der er særlige forhold, der gør sig gældende i forhold til åbningstider.

For så vidt angår biometrioptagelse i Danmark så er det ikke muligt på nuværende tidspunkt. Fristen for biometrioptagelse er midlertidig suspenderet.

Afholdelse af dansk- og indvandringsprøver er blevet genoptaget, hvorfor de borgere der har haft tid til en prøve i nedlukningsperioden vil blive kontaktet for at aftale en ny tid. 

Udrejsefrister er forlænget i forhold til det normale. Hvis du allerede har fået en udrejsefrist, som du ikke kan overholde, så skal du kontakte Udlændingestyrelsen og anmode om, at fristen forlænges. Du vil som udgangspunkt få den forlænget med op til 2 måneder.

Du kan læse mere på NyiDanmarks hjemmeside ved at klikke her.

Kontakt vores eksperter i udlændingeret for konkret rådgivning, hvis du har brug for hjælp inden for udlændingeretten.

Vi gør også opmærksom på, at advokat Helle Holm Thomsen via medlemskab i internationale immigrationsnetværk har adgang til oplysninger om f.eks. indrejseforbud og restriktioner i de fleste af verdens lande, så hvis man har særlige spørgsmål relateret hertil, er man velkommen til at kontakte hende.

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 

Luk

Særlige overvejelser for erhvervslejere

Særlige overvejelser for erhvervslejere

Mange erhvervslejere er blevet pålagt at holde deres forretning helt eller delvist lukket. De økonomiske konsekvenser er betydelige, da huslejen fortsat skal betales, uanset at der ikke er opgaver eller omsætning i virksomheden.

Senest opdateret april 2020

Man kan som erhvervslejer være af den opfattelse, at der er tale om force majeure-lignende forhold, som ”da må berettige en ophævelse af aftalen” – men erhvervslejeloven indeholder ikke særbestemmelser om force majeure situationer som COVID-19. Spørgsmålet er derfor ikke helt så enkelt, som man kunne ønske sig.

Erhvervslejeloven regulerer dog et lignende tilfælde i § 23, stk. 2: 

Bringes lejeforholdet til ophør i utide, fordi det offentlige af sundhedsmæssige eller andre grunde nedlægger forbud mod lejerens brug, er lejeren kun pligtig at betale leje til den dag, forbuddet træder i kraft.
Hvis forbuddet kun begrænser brugen på mindre væsentlig måde, kan lejeren dog kun kræve et forholdsmæssigt afslag i lejen”.

Reglerne i erhvervslejeloven er deklaratoriske. Det betyder, at man har mulighed for at fravige loven, herunder bestemmelser som § 23 i lejeaftalen. Man skal derfor altid se på, hvad der er blevet aftalt i kontrakten.

Du kan læse mere om dine muligheder, og hvordan du håndterer situationen bedst muligt her.

Kontakt vores eksperter i lejeret for konkret rådgivning, hvis du som erhvervslejer har brug for hjælp inden for lejeretten.

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 

Luk
Advokat & Partner
Helle Holm Thomsen

Advokat & Partner
Annette Møller Hannibal

Advokat & Partner
Camilla Ernst

Advokat & Partner
Kirstine Kryger Dyekjær

Advokat & Partner
Simon Eilrich